"Shopping Mall & Entertainment Complex"


"กลุ่มธุรกิจ Shopping Mall & Entertainment Complex" บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน Shopping Mall เป็นตัวกระตุ้นที่ดีในการดึงลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ และเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ดังนั้นเรื่องความเย็นสบายของระบบปรับอากาศจึงเป็นกลไกสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะมองข้ามไปไม่ได้ บริษัทฯ พร้อมให้คำแนะนำ ออกแบบระบบปรับอากาศให้มีอุณหภูมิเหมาะสม เพื่อกระตุ้นและสร้างบรรยากาศในการจับจ่ายใช้สอย รวมไปถึงข่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย"

 

About Company

ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 3 ทศวรรษ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ ในด้านงานวิศวกรรม ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบดับเพลิง และงานระบบไฟฟ้า

Location

Get in Touch

 • Phone:
  02 888 77 04 / 02888 77 05
 • Fax:
  02 888 77 03
 • Email:
  mtn_mac@hotmail.com
 • Address:
  140 , 142 ซอยบรมราชชนนี 117
  ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170